جاجیم پشم و پنبه

 در این نوع جاجیم  از رشته های پشمی و نخ های از جنس پنبه  استفاده می شود.به عبارت دیگر این نوع  از جاجیم با تار (رشته های طولی ) پنبه  و پود (رشته های عرضی ) پشم بافته می شود و به همین دلیل در برخی نقاط به آن پشم در پشم در پنبه هم گفته می شود