گبه طرح شیر

طرح شیر در فرش گبه یکی از طرح های قدیمی و شناخته شده فرش ایرانی در کشور های اروپایی و امریکایی است .طرح شیر را میتوان یکی از عمده نقش های مشترک بین بافندگان مناطق مختلف دانست