جاجیم پشمی

 در این نوع جاجیم نتها از رشته های پشمی استفاده می شود.به عبارت دیگر این نوع  از جاجیم با تار (رشته های طولی ) و پود (رشته های عرضی ) پشم بافته می شود و به همین دلیل در برخی نقاط به آن پشم در پشم هم گفته می شود