گلیم فرش

گلیم فرش به زیر اندارهایی گفته می شود که در بافت آنها از دو سبک بافت به صورت تلفیقی استفاده می شود .در برخی از قسمت های این  زیر انداز ها از سبک بافت گلیم استفاده شده که بدون پرز می باشد و در برخی مناطق دیگر از سبک بافت فرش استفاده شده که داریای گره بوده و پرز دار می باشند.در نتیجه این بافته ها دارای ضخامت متفاوت در بخش ها مختلف بوده و به صورت برجسته می باشند که به همین دلیل به شکل سه بعدی دیده می شود