گلیم لری

یکی از باکیفیت ترین گلیم های موجود برای اقواام لر است و از گلیم بافی برای تولید خورجین های بزرگ برای نگهداری وسایل منزل استفاده می کنند. نقش و نگار گلیم این عشایر از اشکال هندسی و حیوانات خاص همان منطقه است و بیشتر رنگ گلیم آن مناطق سبز، سیاه، آبی و سفید است