خدمات و سرویس های فرش

انواع خدمات مربوط به فرش مانند :شستشوی فرش - چله کشی فرش - لک گیری فرش - ریشه کشی فرش - شیرازه زنی فرش - دارکشی فرش - رنگ رزی فرش - رنگ رزی خامه - پرداخت فرش و کارشناسی فرش