فرش هایی با رنگ فیروزه ای

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها رنگ فیروزه ای می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها فیروزه ای   رنگ است.