فرش هایی با رنگ سبز آبی

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها  رنگ سبز آبی می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها سبز آبی می باشد