فرش هایی با رنگ یشمی

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها رنگ یشمی می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها یشمی رنگ است.