فرش هایی با رنگ سبز روشن

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها  رنگ سبز روشن می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها  رنگ سبز روشن می باشد