فرش های کناره

فرش هایی که طول (200-400 سانتی متر) بسیار بیشتری نسبت به عرض (80 تا 120 سانتی متر)خود دارند 

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 5700000‎تومان
 • 5700000‎تومان

تومان  –  تومان