منطقه گیلان و مازندران و گلستان

فرش هایی  که در منطقه استانهای  گیلان و مازندران  وگلستان ومناطق اطراف آن بافته می شود 

هیچ محصولی در این بخش وجود ندارد