فرش مشابه

فرش های دستبافی که دارای نقشه و سایز و رنگ نزدیک به هم بوده و این فرش ها از 80 تا 90 درصد مشابه به هم می باشند .این فرش ها دارای نقشه مشابه می باشند اما در رنگ و یا اندازه و جزعیات کمی با هم متفاوت می باشند .

هیچ محصولی در این بخش وجود ندارد