طرح خود را انتخاب کنید

مناسب ترین بسته را برای کسب و کار خود انتخاب کنید
درصورت انتخاب بسته های غیر رایگان،هزینه بسته پس از تایید شما توسط سرپرست ، دریافت خواهد شد.
 • فروشندگان 1 تا 10 محصول

  بسته رایگان برای بافندگان و فروشندگانی که زیر  10 محصول دارند

  رایگانپرداخت به صورت ماهانه

  10 محصولات

  Unlimited در آمد

  فروشگاه شخصی

 • فروشگاه دارای 10 تا 30 محصول

  فروشگاه هایی که  قابلیت عرضه محصولات در آنها تا 30 عدد است

  0 میلیون پرداخت به صورت ماهانه

  30 محصولات

  Unlimited در آمد

  فروشگاه شخصی

 • بهترین انتخاب

  فروشگاه دارای 30 تا100 محصول

  فروشگاه هایی که قابلیت عرضه محصولات در آنها تا 100 عدد می باشد 

  0 میلیون پرداخت به صورت ماهانه

  100 محصولات

  Unlimited در آمد

  فروشگاه شخصی

 • فروشگاه دارای 100 تا 200 محصول

  فروشگاه هایی با قابلیت نمایش تا 200 محصول

  0 میلیون پرداخت به صورت ماهانه

  200 محصولات

  Unlimited در آمد

  فروشگاه شخصی