طرح خود را انتخاب کنید

مناسب ترین بسته را برای کسب و کار خود انتخاب کنید
درصورت انتخاب بسته های غیر رایگان،هزینه بسته پس از تایید شما توسط سرپرست ، دریافت خواهد شد.
 • فروشندگان 1 تا 10 محصول

  بسته رایگان برای بافندگان و فروشندگانی که زیر  10 محصول دارند

  رایگانپرداخت به صورت ماهانه

  10 محصولات

  Unlimited در آمد

  فروشگاه شخصی

 • فروشگاه دارای 10 تا 30 محصول

  فروشگاه هایی که  قابلیت عرضه محصولات در آنها تا 30 عدد است

  50000 تومانپرداخت به صورت ماهانه

  30 محصولات

  Unlimited در آمد

  فروشگاه شخصی

 • بهترین انتخاب

  فروشگاه دارای 30 تا100 محصول

  فروشگاه هایی که قابلیت عرضه محصولات در آنها تا 100 عدد می باشد 

  100000 تومانپرداخت به صورت ماهانه

  100 محصولات

  Unlimited در آمد

  فروشگاه شخصی

 • فروشگاه دارای 100 تا 200 محصول

  فروشگاه هایی با قابلیت نمایش تا 200 محصول

  150000 تومانپرداخت به صورت ماهانه

  200 محصولات

  Unlimited در آمد

  فروشگاه شخصی