ارسال و حمل رایگان

ارسال رایگان

اکثر فروشندگان برای سفارشاتی که در شهر خود دارند از ارسال رایگان استفاده می کنند،

در مواردی که فروشنده و خریدار در یک شهر قرار ندارند ،فروشنده با هماهنگی با خریدار محصول را برای خریدار ارسال کرده و این امر ممکن است برای خریدار هزینه در بر داشته باشد.

به طور کلی باید در مورد نوع  و روش ارسال قبل از انجام معامله بین خریدار و فروشنده توافقات لازم صورت گرفته باشد .