جاجیم پشمی

 در این نوع جاجیم نتها از رشته های پشمی استفاده می شود.به عبارت دیگر این نوع  از جاجیم با تار (رشته های طولی ) و پود (رشته های عرضی ) پشم بافته می شود و به همین دلیل در برخی نقاط به آن پشم در پشم هم گفته می شود 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 5میلیون
 • 10میلیون

میلیون  –  میلیون