فرش های رنگ شده

این فرش ها به دو صورت دیده می شوند .دسته اول فرش هایی که به صورت کامل رنگ شده و فرش ها دارای بک رنگ اصلی می شوند.این کار به دلیل استقبال از فرش های تک رنگ برای دکوراسیون های جدید رایج شده است و فرش ها بعد از رنگ شدن دارای یک رنگ غالب با طرح عای محوی از رنگ و طرح اولیه فرش می باشند.در دسته دوم از این سبک فرش ها ، فرش مانند یک بوم نقاشی دوباره نقاشی شده و اشکال جدیدی روی تار و پود فر نقاشی می گردد که بیشتر برای استفاده بر روی دیوار کاربرد دارد