گبه طرح حوض

این طرح از گبه ، شکل ترنج یا تورنج هایی است که در وسط کار آمده و در واقع یک گل  را تداعی میکند که از اطراف آن گل‌ها و غنچه‌هایی دیگر گسترش یافته‌ است