گبه طرح شیر

طرح شیر در فرش گبه یکی از طرح های قدیمی و شناخته شده فرش ایرانی در کشور های اروپایی و امریکایی است .طرح شیر را میتوان یکی از عمده نقش های مشترک بین بافندگان مناطق مختلف دانست

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 6میلیون
 • 25میلیون

میلیون  –  میلیون