گبه طرح گل گبه

نقش گل رز در گبه به طرح گل گبه معروف است

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 18میلیون
 • 18میلیون

میلیون  –  میلیون