گلیم فرش مشهد

مشهد و روستاها و مناطق اطراف آن نیز یکی از مراکز اثلی تئولید گلیم فرش در ایران است