گلیم هرسین

این منطقه در استان کرمانشاه یکی از مهمترین مراکز گلیم بافی در ایران است. شاید مهمترین ویژگی این نوع زیراندازها این باشد که هنرمند با استفاده از سلیقه و شرایط محیطی خود آن را می بافند. طرح‌های حاشیه و زمینه آنها ریز و پرنقش هستند به گونه‌ای که نمی‌توان فضای خالی میان نقش‌ها پیدا کرد. هنرمندان این منطقه از پشم بز در حاشیه زیراندازها استفاده     می کنند زیرا ضد بید است و رنگ آن معمولاً خاکستری ، سبز ، سفید ، قرمز و بنفش است