فرش گل ابریشم

در این فرش ها تار (ریشه ها یا چله فرش، که در طول فرش قرار دارند ) و پود (رشته ها و الیافی که در عرض فرش قرار دارند ) از جنس پنبه یا از جنس ابریشم بوده و پرز های (الیافی که گره های فرش را ایجاد می کنند ) از جنس کرک (الیاف نازک تر پشم ) و ابریشم  می باشند  . در این گونه فرشها در نقش ها و دور حاشیه ها به جای پرز پشمی از ابریشمی استفاده می شود 


Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0میلیون
 • 2000میلیون

میلیون  –  میلیون

Free shipping
-4%