فرش هایی با رنگ سبز آبی

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها  رنگ سبز آبی می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها سبز آبی می باشد 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 21میلیون
 • 500میلیون

میلیون  –  میلیون