فرش هایی با رنگ صورتی

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها رنگ صورتی  می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها صورتی  رنگ است.

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 2میلیون
 • 650میلیون

میلیون  –  میلیون