فرش هایی با رنگ شتری با قهوه ای روشن

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها شتری رنگ و یا قهوه ای روشن می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها شتری  رنگ می باشد 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0میلیون
 • 20000میلیون

میلیون  –  میلیون