فرش هایی بارنگ خاکستری

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها خاکستری می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها خاکستری رنگ می باشد 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0میلیون
 • 500میلیون

میلیون  –  میلیون