فرش هایی با رنگ طوسی

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها رنگ طوسی  می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها طوسی  رنگ است. 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0میلیون
 • 120میلیون

میلیون  –  میلیون