فرش جفت

فرش هایی که به صورت جفت به هم چسبیده و یا جفت با هم بافته شده و دارای یک نقشه و یا فرش های که از نظر نقشه و رنگ و جنس و بافت  تا 90 درصد مشابه هم  می باشند 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0میلیون
 • 2000میلیون

میلیون  –  میلیون

Free shipping