جفت به هم چسبیده

فرش های که به صورت جفت چسبیده به هم بافته شده اند که به طور معمول در فرش های تبریز دیده شده و تمام این فرش ها از نظر اندازه و طرح و رنگ ، دقیقا جفت و یکسان می باشند . که به دو شکل چسبیده به هم و یا جداشده از هم برای فروش عرضه می گردند .نکته مهم در این فرش ها این است که هر دو فرش در یک محل و توسط یک بافنده و با یک نقشه و مواد اولیه بافته شده و تمالا و جزع به جزع یکسان می باشد .

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 4میلیون
 • 320میلیون

میلیون  –  میلیون