فرش مشابه

فرش های دستبافی که دارای نقشه و سایز و رنگ نزدیک به هم بوده و این فرش ها از 80 تا 90 درصد مشابه به هم می باشند .این فرش ها دارای نقشه مشابه می باشند اما در رنگ و یا اندازه و جزعیات کمی با هم متفاوت می باشند .

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 29میلیون
 • 880میلیون

میلیون  –  میلیون