مرجوع کردن فرش

تمام مشتریان می توانند از فروشندگان درخواست مدت زمانی  برای تست فرش در منزل را داشته باشند.در این حالت خریدار از فروشنده درخواست 1 روز تا 1 هفته زمان برای تست فرش در منزل خود را خواهد کرد و در صورت توافق فروشنده خریدار می تواند بعد از مدت مورد توافق ،فرش خریداری شده را بدون هیچ مشکلی به فروشنده مرحوع نماید.

توافقات در این رابطه  کاملا بین خریدار و فروشنده بوده و مجموعه دفه زن هیچ نقشی در آن نداشته و هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

تبصره: خریدار می تواند برای اطمینان از این موضوع درخواست پشتیبانی خرید را برای مدیریت بازار دفه زن ارسال کند  و در این شرایط ،بخش پیگیری بازار دفه زن در تمام مراحل در کنار خریدار خواهد بود .