فرش نجف آباد

فرش نجف آباد 

شهرستان نجف آباد یکی از مراکز مهم قالی بافی در استان اصفهان است. طرح های لچک ترنج منعکس شده بر روی دست بافت های این ناحیه، صرف نظر از ظرافت های بی همتای فرش های اصفهان، شباهت های فراوانی را با تولیدات بافنده های هنرمند اصفهان تداعی می کنند همان ویژگی های فرش اصفهان در طرح و نقش و رنگ آمیزی فرش نجف آباد نیز وجود دارد، اما نوع فرش ها درشت باف و چله آن از نخ است. امروزه بافندگان این شهر از نقش های سایر مناطق به ویژه نائین نیز استفاده می كنند. رنگ فرش نجف آباد نیز معمولاً تیره تر از رنگ فرش های مركز استان است و در زمینه آن از رنگ لاكی بیشتر از روناس بهره می گیرند