منطقه قم و زنجان و تهران

فرش هایی که در منطقه استان قم  و زنجان و تهران  مناطق اطراف آن بافته و تولید می شود .

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • طرح و مارک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 0میلیون
 • 20000میلیون

میلیون  –  میلیون

Free shipping
-4%