منطقه چهار محال بختیاری

فرش هایی  که در منطقه استان چهار محال بختیاری  و مناطق اطراف آن بافته می شود 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 18میلیون
 • 54میلیون

میلیون  –  میلیون