فرش سنندج

فرش سنندج

قالی باف های سنندج الیاف  بسیار تابیده شده ای را به کار می برند که در نتیجه گره فرش های آنان در پشت فرش به خوبی دیده می شوند طرح های آنان بیشتر در سبک هندسی با طرح های بزرگ شش گوشه ،  دسته گل و بته ای است که طرح اخیر بسیار مورد توجه بافنده های این شهر می باشند. طرح موفق دیگری که در بسیاری از مراکز قالی بافی ایران قبول عام یافته است طرح هراتی است که در قالی بافی سنندج بسیار متداول است.نقش درخت و بوته های گل نیز گاهی در فرش سنندج دیده می شود. بافنده های سنندجی هم چنین در بافت گلیم های مرغوب و خورجین ها و رو اسبی های جالب نیز بسیار ماهر و با تجربه هستند


Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 4میلیون
 • 25میلیون

میلیون  –  میلیون