فرش ایلام

فرش هایی که در استان ایلام و یا مناطق اطراف آن بافته شده است .