فرش گیلان 

روایت هنرمندی زنان گیلانی بر تار و پود قالی، حکایت قدمت فرش‌بافی در این دیار است، هنری که اگر چه امروز رونق سابق را ندارد اما با وجود سابقه کهن رونق سابق را ندارد. استان گیلان در صنعت فرش مانند طلا سابقه ایی بسیار دارد امام عدم برنامه ریزی مناسب و توجه به این صنعت در سالیان گذشته باعث شده بود تا این استان در صنعت فرش دستبافت از سایر استان‌ها عقب بماند.

There are no products in this section