منطقه فارس

فرش هایی  که منطقه استان فارس  و مناطق اطراف آن بافته می شود 

Filters
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 3میلیون
 • 20000میلیون

میلیون  –  میلیون

-14%
dafezan430019
6 میلیون 7 میلیون
In stock