فرش هایی با رنگ نارنجی

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها رنگ نارنجی می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها نارنجی رنگ است. 

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 4‎میلیون
 • 264‎میلیون

میلیون  –  میلیون