فرش ترکمن

طایفه های گوناگون ترکمن از ایام دور به قالی بافی مشغول بودند. در واقع فرش ترکمن مهمترین بافته و نماد این قوم محسوب می شود. در طوایف ترکمن تکه، ارساری و یموت بافت قالی رواج زیادی داشته است. برخی فرشهای ترکمنی با گره ترکی و برخی فارسی بافته می شوند. تاریخچه بافت فرشهای ترکمن بطور دقیق مشخص نیست ولی بطور قطع قرنها قبل بافت فرش یکی از کارهای اصلی زنان ترکمن بوده است. کار اصلی مردان ترکمن دامپروری و کشاورزی بوده و در این میان زنان مسئولیت نگهداری از چادرها، فرزندان، امور خانه و بافت فرش را بر عهده داشتند.

فیلترها
 • قیمت
 • منطقه بافت
 • محل فروشگاه
 • سبک فرش
 • نقشه فرش
 • سایز
 • رنگ
 • سن فرش
 • شکل
 • 6‎میلیون
 • 70‎میلیون

میلیون  –  میلیون