فرش هایی با رنگ خاکی

فرش هایی که رنگ زمینه و غالب در آنها خاکی رنگ می باشد .رنگ اصلی و در اصطلاح رنگ کف این فرش ها خاکی  رنگ می باشد