شرایط تعویض و یا مرجوع کردن محصولات

شرایط تعویض  و یا مرجوع کردن محصولات

پرسش: آیا امکان مرجوع کردن فرش های خریداری شده وجود دارد ؟

پاسخ : بله،در اکثر موارد خریدار می تواند با فروشنده فرش توافق کرده که در مدت مشخصی در صورت انصراف خریدار از خرید خود بدون هیچ مشکلی محصول را مرجوع نماید.برای اطمینان ، خریدار می تواند این مورد را به اطلاع مدیریت بازار رسانده و بخش پیگیری بازار بر این روند نظارت خواهد کرد.

پرسش: آیا امکان تعویض مجصول خریداری شده وجود دارد ؟

پاسخ : بله ، در اکثر موارد خریدار می تواند با فروشنده فرش توافق کرده که در مدت مشخصی در صورت تمایل خریدار به تعویض فرش خریداری شده به این کار اقدام نماید .برای اطمینان ، خریدار می تواند این مورد را به اطلاع مدیریت بازار رسانده و بخش پیگیری بازار بر این روند نظارت خواهد کرد.